Blog

Những Thách Thức Và Giải Pháp Cho Nhà Đầu Tư EB-5 Với Các Vấn Đề Về Chứng Minh Nguồn Gốc Tiền Và Chuyển Tiền
Visa Đầu Tư EB-5

Những Thách Thức Và Giải Pháp Cho Nhà Đầu Tư EB-5 Với Các Vấn Đề Về Chứng Minh Nguồn Gốc Tiền Và Chuyển Tiền

Có nhiều khách hàng đã thực hiện chương trình EB-5 từ những năm 2017-2018 đến nay nhưng vẫn chưa nhận được phê duyệt từ Sở Di trú Hoa…

Create your free account today!

Try for free