Tài khoản công ty Riavita (EUR): RIAVITA PHARMA KFT.
IBAN: HU66117631343958888500000000
Bank account: 11763134-39588885-00000000
Bank: OTP Bank

Tài khoản công ty Riavita (HUF): RIAVITA PHARMA KFT.
IBAN: HU69117131842145633400000000
Bank account: 11713184 – 21456334 – 00000000
Bank: OTP Bank

Tài khoản Hồ Thi Liên
Bank Account: 11773078 – 00443791
Bank: OTP Bank

Tài khoản Trương Văn Hoàng
Bank Account: 11773078 – 00502076
Bank: OTP Bank