1. Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Của Người Lao Động (1 Tháng)

Trong giai đoạn đầu tiên, KPLAW và các luật sư trợ lý sẽ xem xét và đánh giá khả năng làm việc của người lao động tiềm năng. Quá trình này bao gồm việc kiểm tra các tài liệu cần thiết mà người lao động đã nộp để đảm bảo rằng họ đủ điều kiện và có khả năng làm việc cho nhà tuyển dụng tại Mỹ.

2. Xác Định Mức Lương Tối Thiểu (6 Tháng)

Nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu Bộ Lao động Mỹ (DOL) xác định mức lương tối thiểu (Prevailing Wage) mà họ cần trả cho người lao động tiềm năng. Quá trình này có thể kéo dài đến 6 tháng để hoàn tất.

3. Quá Trình Tuyển Dụng (2-3 Tháng)

Nhà tuyển dụng sẽ tiến hành quá trình tuyển dụng nhằm tìm kiếm lao động phù hợp tại Mỹ. Quá trình này kéo dài từ 2 đến 3 tháng và bao gồm việc đăng tuyển và phỏng vấn các ứng viên để đảm bảo rằng không có công dân Mỹ nào đủ điều kiện và sẵn sàng đảm nhận vị trí đó.

4. Nộp Đơn Chứng Nhận Lao Động (6 Tháng)

Sau khi hoàn tất quá trình tuyển dụng và không tìm được lao động phù hợp, nhà tuyển dụng sẽ nộp Đơn Chứng nhận Lao động (Labor Certification) lên Bộ Lao động Mỹ để xin phép thuê lao động nước ngoài. Quá trình này kéo dài khoảng 6 tháng.

5. Nộp Hồ Sơ Lên USCIS (12-24 Tháng)

Sau khi Đơn Chứng nhận Lao động được chấp thuận, nhà tuyển dụng sẽ nộp hồ sơ I-140 lên Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) để xin bảo lãnh người lao động nước ngoài. Thời gian xử lý hồ sơ tại USCIS có thể kéo dài từ 12 đến 24 tháng.

Tổng Thời Gian Chờ Đợi

Tổng thời gian chờ đợi cho toàn bộ quy trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất có thể kéo dài từ 27 tháng (khoảng 2 năm và 3 tháng) đến 40 tháng (khoảng 3 năm và 4 tháng). Quá trình này bao gồm:

  • Đánh giá khả năng làm việc: 4 tuần (1 tháng)
  • Xác định mức lương tối thiểu: 6 tháng
  • Quá trình tuyển dụng: 2-3 tháng
  • Nộp Đơn Chứng nhận Lao động: 6 tháng
  • Nộp hồ sơ lên USCIS: 12-24 tháng

Việc tuân thủ đúng các bước và thời gian xử lý của từng giai đoạn là điều quan trọng để đảm bảo hồ sơ được phê duyệt một cách suôn sẻ.

Similar Posts